Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk:


Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z tej witryny internetowej, podlegają Państwo zasadom obowiązującej Polityki Prywatności. Dlatego też prosimy, aby zapoznali się z nią Państwo przy każdej wizycie w naszym portalu i sprawdzili, czy akceptujecie jej zasady.

Jak dbamy o Twoje dane?
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?
Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług)
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.
Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk w następujących celach:
1. realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów nabytych przez Klienta lub innej umowy zawartej pomiędzy stronami;
2. rozpatrywania wniosków i próśb Klienta oraz
3. dostarczania Klientowi informacji na temat produktów firmy Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk z wysyłaniem informacji handlowych pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. SMS) na temat wyżej wymienionych produktów. Klient może zmienić preferencje w odniesieniu do otrzymywania takich informacji, logując się w dziale MOJE KONTO w tej witrynie. Klient może zrezygnować z otrzymywania tych informacji w dziale Newsletter.
4. W przypadku, gdy Klient podaje dane osobowe osoby trzeciej, ma on obowiązek poinformować tę osobę o użyciu jej danych i uzyskać jej zgodę w tej sprawie. W przypadku zakupienia produktu lub karty podarunkowej dane osobowe osoby trzeciej podane przez Klienta będą wykorzystywane w następujących celach: (a) realizacji dostawy i (lub) weryfikacji prawidłowego odbioru odnośnego produktu i (b) rozpatrzenia wszelkich zapytań lub propozycji, jakie Klient może mieć w odniesieniu do wspomnianego produktu.
5. Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk z siedzibą w Tuszynie 95–080, ul. Kazimierza Wielkiego 3, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się zapewnić poufność danych osobowych Klienta oraz możliwość realizacji jego praw dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i zastrzeżenia poprzez wysłanie pisma na wyżej podany adres.
6. Użytkownik niniejszym oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się powiadomić o wszelkich zmianach lub poprawkach tych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, jakie podanie błędnych, niedokładnych lub niepełnych informacji w formularzach rejestracyjnych, może spowodować w tej witrynie lub wobec osoby za nią odpowiedzialnej bądź wobec dowolnej osoby trzeciej.
6. Pliki typu cookies: W tej witrynie używamy plików cookie, małych plików tekstowych zawierających informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z naszego serwisu, których głównym celem jest usprawnienie wizyt Użytkownika w naszej witrynie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich celu oraz inne informacje na ten temat można znaleźć w następnym dziale „Informacja o plikach cookies”.
Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies stosowanych w tej witrynie, których opis znajduje się na podanej powyżej stronie.
Pliki typu cookies: Poprzez akceptację niniejszej polityki prywatności, wyraża Pan/Pani zgodę na używanie cookies stosowanych na stronie internetowej i opisanych poniżej.
Informacja o plikach cookies

Czym jest plik cookie?
Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu Użytkownika, zawierający dane na temat korzystania Użytkownika z tej strony. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody komputerowi.
Pomimo że w niniejszej polityce stosowane jest ogólne pojęcie cookie, jako główny sposób przechowywania informacji wykorzystywany przez tę stronę internetową, do tych samych celów, co cookies stosowana jest również przestrzeń nazywana „pamięcią lokalną” przeglądarki. W związku z tym, informacja zawarta w tym rozdziale odnosi się również do wspomnianej „pamięci lokalnej.

Jak wykorzystywane są cookies na tej stronie internetowej?
Cookies, to istotny element, na którym opiera się działanie naszej strony internetowej. Głównym celem cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej. Cookies pomagają nam, na przykład, w identyfikacji Użytkownika (jeśli zarejestrowany jest on/ona na naszej stronie internetowej), w zapamiętaniu jego/jej preferencji (język, kraj, itd.) w czasie korzystania ze strony oraz podczas jego/jej przyszłych wizyt, w zarządzaniu jego/jej koszykiem zakupów, w realizacji zakupów on-line, itd.
Informacja zebrana przez cookies pozwala nam ponadto ulepszać stronę internetową poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb użytkowników, przyspieszenie wyszukiwania, itd.

Do czego NIE są stosowane cookies na tej stronie internetowej?
W stosowanych przez nas cookies nie przechowujemy informacji, która mogłaby pomóc w identyfikacji Użytkownika, czyli adresu, hasła, danych karty płatniczej, itd. Nie używamy również cookies, aby kierować do naszych użytkowników ogłoszenia reklamowe, uzależnione od ich sposobu korzystania ze strony internetowej ani w żadnych innych celach reklamowych, które działałyby na naszą korzyść lub na korzyść stron trzecich.

Kto korzysta z informacji przechowywanych w cookies?
Dane przechowywane w cookies naszej strony internetowej wykorzystywane są wyłącznie przez nas, z wyjątkiem danych Google Analytics, które są wykorzystywane, i których zarządzaniem w celach statystycznych zajmuje się Google i my, oraz cookies dotyczące analizy transakcji płatniczych, generowane tylko wtedy, jeśli dokonywane są zakupy i których analizą zajmuje się zewnętrzna firma, w celu zapewnienia dostatecznych gwarancji, niezbędnych przy realizacji transakcji płatniczych.

Czy można wyłączyć używanie cookies?
Tak, cookies można wyłączyć. Jednak po zastosowaniu takich ustawień, możliwe że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści naszej strony internetowej, korzystanie z niej może być mniej wydajne lub też Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z którejś z naszych usług.
Jeśli Użytkownik woli ograniczyć, zablokować lub usunąć cookies ze strony internetowej, może tego dokonać w ustawieniach przeglądarki. Parametry mogą się różnić w zależności od przeglądarki, jednak zwykle ustawienia cookies znajdują się w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach cookies swojej przeglądarki, zalecamy skorzystać z menu „Pomoc” przeglądarki.

Jakie konkretnie cookies wykorzystuje ta strona internetowa i w jakim celu?
Poniżej przedstawiamy tabelę z cookies wykorzystywanymi przez niniejsza stronę internetową wraz z celami, do których są stosowane:

Cookies służące identyfikacji i uwierzytelnianiu


Cookies te używane są do identyfikacji Użytkownika podczas sesji, w celu uniknięcia, aby musiał/a on/ona powtarzać procesy uwierzytelniania na stronie internetowej, oraz aby przyspieszyć niektóre procesy na stronie internetowej.


CZEGO DOTYCZĄ COOKIES


NAZWA TECHNICZNA COOKIES


CEL


User identification


WC_AUTHENTICATION_, WC_USERACTIVITY_


Używane są do identyfikacji i uwierzytelniania Użytkownika. Zawierają ponadto dane techniczne sesji Użytkownika, takie jak na przykład czas oczekiwania na połączenie, identyfikator sesji, itd.Â


HTTP Session


JSESSIONID, “Local storage”


Służy do identyfikacji sesji http Użytkownika. Wspólne dla wszystkich aplikacji internetowych, służy do identyfikacji żądań Użytkownika podczas sesji.


Cookies służące do nawigacji


Cookies te służą do nawigacji Użytkownika podczas sesji, przypominając mu wybrane wcześniej opcje, przeglądnięte już strony na naszej witrynie internetowej, itd.


CZEGO DOTYCZĄ COOKIES


NAZWA TECHNICZNA COOKIES


CEL


User selections


WC_GENERIC_ACTIVITYDATA, WC_PERSISTENT


Zapamiętują wartości wybrane przez Użytkownika podczas sesji, takie jak sklep, język, waluta, itd. W odniesieniu do WC_PERSISTENT, mogą istnieć różne grupy identyfikatorów, jeśli Użytkownik odwiedzi więcej niż jeden sklep (państwo).


Selected store


WC_ACTIVEPOINTER


Pozwala zapamiętać wybrany przez Użytkownika sklep (kraj) podczas nawigacji i zakupów.


Selected products


WC_filterManager


Pozwala zapamiętać ustawiony przez Użytkownika filtr w odniesieniu do listy produktów podczas nawigacji i zakupów.


Last category


WC_LastCat


Pozwala zapamiętać ostatnią kategorię oglądaną przez Użytkownika.


Shopping cart


“Local storage”


Magazynują informacje o koszyku w czasie procesu zakupów oraz informacje identyfikujące Użytkownika powiązanego z tym koszykiem zakupów.


Session start


WC_SESSION_ESTABLISHED


Pozwala na identyfikację logowania, w celu załadowania strony internetowej.


Protocols


socControl


Pozwala na zarządzanie zmianami pomiędzy bezpieczną (protokół) i niebezpieczną (http) domeną.Â


Cookies odnoszące się do ulubionych


Cookies te pozwalają na zapamiętanie konkretnych wyborów Użytkownika do jego późniejszych wizyt na stronie.


CZEGO DOTYCZĄ COOKIES


NAZWA TECHNICZNA COOKIES


CEL


Favorite stores


WC_favPhysicalShops


Pozwala zapamiętać ulubione sklepy Użytkownika do jego późniejszych wizyt na stronie.Â


Last store


WC_ZaraStoreId


Pozwala zapamiętać ostatni odwiedzony przez Użytkownika sklep (państwo), do jego późniejszych wizyt na stronie.


Last products


WC_lastVisitedProducts


Ten plik cookie pozwala zapamiętać ostatnie oglądane przez Użytkownika produkty, do jego późniejszych wizyt na stronie.


Cookies do analizy nawigacyjnej


Cookies te pozwalają na otrzymanie ogólnych informacji na temat dostępu Użytkownika do strony internetowej (nie do jej treści), w celu późniejszego uzyskania przez nas informacji dodatkowych, dotyczących tego dostępu i wykorzystywanych do celów statystycznych.


CZEGO DOTYCZĄ COOKIES


NAZWA TECHNICZNA COOKIES


CEL


Origin


WC_GASource


Używane do uzyskania informacji o pochodzeniu Użytkownika, gdy ten odwiedzi jedną ze stron witryny internetowej, na przykład, czy otwiera stronę ze szczegółowym opisem produktu z listy zakupów, po dokonaniu wyszukiwania w wyszukiwarce lub z innej strony zewnętrznej.


Google Analytics (third-party cookie)


__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz


Pozwalają na śledzenie strony internetowej za pomocą narzędzia Google Analytics, będącego usługą Google, w celu otrzymania informacji o dostępie użytkowników do stron internetowych. Niektóre z danych zachowanych do późniejszej analizy to: : ile razy Użytkownik odwiedził stronę internetową, datę pierwszej i ostatniej wizyty Użytkownika, czas ich trwania, z jakiej strony Użytkownik otworzył witrynę, jaki wyszukiwarkę zastosował Użytkownik, aby dotrzeć do witryny lub na jaki kliknął link, z jakiego miejsca na świecie Użytkownik otworzył witrynę, itp. Ustawienia tych cookies są domyślnie zdefiniowane przez usługę oferowaną przez Google, dlatego zalecamy odwiedzić stronę z polityką prywatności Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, aby dowiedzieć się więcej na temat używanych przez Google cookies oraz jak je zablokować (prosimy mieć na uwadze, iż nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość ani za prawdziwość informacji zamieszczonych na stronach internetowych stron trzecich).


Cookies do analizy zakupów


Cookies te pozwalają na zebranie informacji na temat urządzenia, z którego dokonywane są zakupy na witrynie internetowej, w celu sprawdzenia czy owe transakcje zapewniają klientom dostateczne gwarancje. Cookies te w żadnym razie nie zawierają informacji takich jak np. dane kart płatniczych.


CZEGO DOTYCZĄ COOKIES


NAZWA TECHNICZNA COOKIES


CEL


Purchase device (third-party cookie)


thx_guid


Pozwala na jednoznaczną identyfikację urządzenia (PC, telefon, itp.), za pośrednictwem którego dokonywane są zakupy na witrynie internetowej do późniejszej analizy, w celu zapewnienia naszym klientom dostatecznych gwarancji podczas operacji zakupów. Informacje zawarte w tym cookie zbierane są przez zewnętrzną firmę w celu dokonania wspominanych analiz.

UWAGA: W powyższej tabelce, poprzez „pamięć lokalną” rozumiana jest wszelka informacja, która nie jest zapisywana dokładnie w cookie, lecz w przestrzeni przeglądarki zwanej „pamięcią lokalną”, której charakter i cel jest podobny do cookie.
Powyższa lista poddawana jest aktualizacji w miarę zmian zachodzących w usługach internetowych, oferowanych przez niniejszą stronę internetową, w możliwie jak najszybszym czasie. W chwili owej aktualizacji, możliwe że niektóre z cookies znikną z listy, jednak dotyczyć to będzie zawsze cookies, których cel jest identyczny z celami, podanymi na niniejszej liście.